पिंपरी / चिंचवड

स्थायी समितीकडून तब्बल दोन कोटी ६६ हजार रुपयांची विकासकामे मंजूर!

पिंपरी शहरातील विविध विकास विषयक कामे करण्यासाठी येणा-या सुमारे २ कोटी६८ लाख ६६ हजार रुपयांच्या खर्चास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. स्थायी समिती सभागृहात आज झालेल्या या सभेच्या अध्यक्षस्थानी सीमा सावळे होत्या.  नागरवस्ती विकास योजना विभागा अंतर्गत निःसमर्थ (अपंग) कल्याणकारी योजना क्र.६ अन्वये महापालिका हद्दीतील अपंग व्यक्तींना व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य देणेच्या योजने अंतर्गत पात्र एका लाभार्थ्याला १ लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यासाठी या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  प्रभाग क्र. ४१ गांधीनगर मधील भगवतगीता वडार समाज मंदिर परिसरामध्ये काम करण्यासाठी येणाऱ्या ३० लाख ८९ हजार रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दापोडी निगडी या बी.आर.टी.एस. मार्गावरील बसेस साठी ट्रान्समिटर्स व आर.एफ.आय.डी.  टँगव रोलर बसविण्यासाठी येणाऱ्या ३३ लाख २६ हजाररुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. वाय.सी.एम. रुग्णालयाकरिता आवश्यक (Gastroscrope&Colonoscope With Video System)यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या १८ लाख ५० हजाररुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अ व फ क्षेञिय कार्यालयाच्या कार्यक्षेञातील महापालिकेच्या ३७ प्राथमिक व ०४ माध्यमिक शाळांच्या दैनंदिन स्वच्छतेसाठी येणा-या सुमारे २८ लाख ४६ हजार रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ब व ड क्षेञिय कार्यालयाच्या कार्यक्षेञातील महापालिकेच्या ४५ प्राथमिक व ०६माध्यमिक शाळांच्या दैनंदिन स्वच्छतेसाठी येणा-या सुमारे ४२ लाख ९४ हजार रुपयांच्या खर्चास यावेळी  बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  दापोडी प्रभाग क्रमांक ६१ रस्त्याच्या कडेने नवीन ८० मिलीमीटर  रबर मोल्डेड पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्यासाठी येणाऱ्या २८ लाख ३१ हजाररुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  आरोग्य विभागास सायफेनोथीन खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या ५ लाख १७ हजार रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

Job AlertJob Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button